Frågor & svar

OM ARETE AKADEMI

1. Varför finns Arete Akademi?
Svensk skola behöver fler yrkesskickliga lärare, det höjer såväl yrkets status som lönerna. Och framför allt så ökar det förutsättningarna för elevernas lärande. Yrkesskickliga lärare gör skillnad – därför finns Arete Akademi.

Sedan snart 20 år tillbaka har lärare haft ett lönesystem som skapades för att ge lärare en bra löneutveckling. Men systemet har haft två avgörande svagheter. Dels har lärare som kollektiv inte fått den löneutveckling som förväntades, dels har den utlovade lönespridningen inte kunnat upprätthållas. Avsikten var att särskilt yrkesskickliga lärare skulle erbjudas riktigt bra lön – lönen för dem borde idag ha överstigit 40 000 kronor per månad. När yrkesskickliga lärare lyfts är det troligare att de stannar kvar i yrket. Dessutom är det inbyggt i programmet att de ska sprida sin yrkesskicklighet till kollegor.

2. Vad erbjuder Arete Akademi?
Arete Akademi handlar om att utveckla lärares undervisning. Fokus är kärnan i alla lärares arbete: eleverna och det som händer i klassrummet. Vi erbjuder utvecklingsprogram och ett antal tjänster. Alla program har en vetenskaplig grund och leds av andra yrkesskickliga lärare. Det är långa program som handlar om att utveckla olika delar av sin praktik.

Via våra två meriteringsprogram: Meriteringsprogrammet Arete (MA) samt Förstelärarmeritering Arete (FA) erbjuds särskilt yrkesskickliga lärare:

  •        En chans att systematiskt reflektera över sin praktik och därmed vinna nya insikter.
  •        Kontakt med andra lärare med intresse för att utveckla undervisningen.
  •        En strukturerad metod att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj.
  •        Oberoende och professionell examinationsbedömning av meritportföljen.
  •        Ett självständigt bevis för yrkesskicklighet som ger erkänsla och som respekteras av arbetsgivare, kollegor, elever och föräldrar.
  •        Goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden.

För skolhuvudmän är Aretes meriteringsprogram ett sätt att lyfta yrkesskickliga lärare. När lärarna lyfts är det troligare att de stannar kvar i yrket. Dessutom är det inbyggt i programmen att de ska sprida sin yrkesskicklighet till kollegor. Meriteringen underlättar också genomförandet av så kallade karriärtjänster, till exempel förstelärartjänster.

Meriteringsprogrammet Arete sträcker sig över sex månader, medan Förstelärarmeritering Arete är ett kortare sexveckorsprogram. Programmen är utformade så att förstelärarmeriteringen kan fungera som ett första steg i Meriteringsprogrammet Arete.

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare som huvudmannen valt ut möjlighet att arbeta fram en meritportfölj som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer. Även Meriteringsprogrammet Arete är utformat för att kunna kvalificera för karriärtjänster, men detta är ett fördjupat meriteringsprogram med mer tid för reflektion och mer omfattande portföljarbete. Aretemeriterade lärare får ett meriteringsbevis som ger goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden, det vill säga mer än en förstelärartjänst.

Aretes övriga utvecklingsprogram
I dagsläget erbjuder vi, utöver meriteringsprogrammen, programmet Bedömning & betygssättning.

Våra tjänster
Utöver programmen så erbjuder Arete ett antal tjänster. Vi erbjuder lektionsobservationer, som ett fristående ”verktyg”. Då ingår lektionsprotokoll och återkoppling före- och efter genomförd lektion. Vi tillhandahåller även utbildning i lektionsobservation för rektorer, med hjälp av Aretes protokoll, samt i Aretes sju aspekter.

3. Varför bytte ni namn från Arete Meritering till Arete Akademi?
Sedan starten har Arete meriterat 1300 lärare. 5000 lektionsobservationer har genomförts och 71 000 elevsvar har sammanställts från enkäter. Vi har kontinuerligt utvärderat processer och utvecklat meriteringsprogrammen tillsammans med huvudmän och sakkunniga. Alla dessa erfarenheter använde vi för att bredda verksamheten våren 2017. Aretes meriteringsprogram finns kvar, men nu erbjuder vi även andra program och tjänster med syftet att utveckla alla lärares undervisning. Bakgrunden är att många har efterfrågat utbildning i yrkesskicklighet för alla lärare, inte bara för de allra bästa. Samtidigt bytte vi namn från Arete Meritering till Arete Akademi.

4. Vad skiljer Aretes utvecklingsprogram från andras?
Arete Akademis utvecklingsprogram handlar alltid om att utveckla lärares yrkesskicklighet. Fokus är kärnan i alla lärares arbete: eleverna och det som händer i klassrummet.

Aretes program leds av andra yrkesskickliga lärare, lärare som ofta är Aretemeriterade. Det är långa program som handlar om att tillsammans med kollegor utveckla olika delar av sin praktik.

Alla Aretes program har en vetenskaplig grund. Läs mer om Aretes tre perspektiv och sju centrala aspekter på yrkesskicklighet för lärare här.

5. Vilka äger Arete Akademi?
Arete Akademi AB är ett dotterföretag till Skolporten AB.

6. Hur startade Arete?
2009 initierade Skolporten, i samarbete med Kunskapsskolan, Nacka kommun och Utbildningsförvaltningen Stockholms stad, ett arbete för att lyfta fram de kunskaper, färdigheter och förhållningssätt som karakteriserar särskilt yrkesskickliga lärare. Målet var att skapa ett meriteringssystem där dessa lärare skulle kunna få ett från arbetsgivare fristående bevis för sin yrkesskicklighet.

Vi inhämtade synpunkter från hundratals skolledare, lärare, elever och föräldrar. Kritiska vänner, bland andra forskare, bidrog med värdefulla synpunkter och vi undersökte andra länders olika meriterings-/certifieringssystem för yrkesskickliga lärare. Vi studerade även svenska bedömningsprotokoll för lärare (till exempel vid VFU) och kompetensprofiler för lärare i samband med introduktionsåret. Hela arbetet med meriteringsprogrammet överfördes under våren 2012 till Arete Meritering, ett dotterföretag till Skolporten. 2012 startades det första programmet och i maj 2013 tog 31 lärare emot sina meriteringsbevis av Peter Englund.

Alla dessa erfarenheter använde vi för att bredda verksamheten våren 2017. Aretes meriteringsprogram finns kvar, men nu erbjuder vi även andra program och tjänster med syftet att utveckla alla lärares undervisning. Bakgrunden är att många har efterfrågat utbildning i yrkesskicklighet för alla lärare, inte bara för de allra bästa. Samtidigt bytte vi namn från Arete Meritering till Arete Akademi.

OM MERITERINGSPROGRAMMET ARETE (MA)

7. Vad är Meriteringsprogrammet Arete?
Meriteringsprogrammet Arete är en strukturerad och oberoende metod att lyfta yrkesskickliga lärare.
Praktiskt så går det till så att läraren arbetar med att dokumentera sin yrkesskicklighet genom att reflektera över sin praktik och samla bevis för hur han/hon uppfyller olika aspekter. Läraren kan använda enkäter, vitsord, videodokumentation, statistik, exempel på elevarbeten, återkoppling och pedagogiska planeringar etc. Läraren binder samman sin evidens genom fyra argumenterande
texter. När meritportföljen lämnats in bedöms alla argumenterande texter. Hela portföljen överlämnas till Aretes examinatorer som ser till helheten och väger samman bedömningen av de olika delarna. Här kan du läsa mer om programmet

8. Vad menas med en ”Aretemeriterad lärare”?
Arete har listat sju centrala aspekter på yrkesskicklighet för lärare. Urvalet, som bygger både på aktuell forskning och på många samtal med lärare, elever, föräldrar och skolledare, är en väl grundad lista över vad vi menar att en särskilt yrkesskicklig lärare bör kunna visa.

De tre grundläggande perspektiven som genomsyrar de sju aspekterna är Kunskap, Engagemang och Reflektion.

Med en Aretemeriterad lärare menar vi en särskilt yrkesskicklig lärare som kan visa att han/hon:
1. Når mycket goda kunskapsresultat med alla elever.
2. Planerar för sammanhang och förståelse.
3. Leder lärandet orubbligt framåt.
4. Gör lärandet synligt.
5. Ger varje elev röst.
6. Skapar ett arbetsinriktat klimat.
7. Värnar alla elevers rätt till en god
undervisning.

Här kan man kan läsa mer om de olika aspekterna.

9. Hur hänger Meriteringsprogrammet Arete ihop med de så kallade karriärtjänsterna som regeringen infört?
Meriteringsprogrammet Arete ska inte förväxlas med karriärtjänster för lärare som exempelvis lärarcoacher eller förstelärare, men meriteringen utformas för att kunna kvalificera för karriärtjänster.

Arete erbjuder även Förstelärarmeritering Arete, en hjälp för de lärare som huvudmannen har valt ut att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer. Läs mer om Förstelärarmeritering Arete här.

10. Varför ska lärare gå vägen via det långa Meriteringsprogrammet Arete när de kan få högre lön genom att bli Förstelärare?
Meriteringsprogrammet Arete (MA) sträcker sig över sex månader, medan Förstelärarmeritering Arete (FA) är ett kortare sexveckorsprogram. Programmen är utformade så att förstelärarmeriteringen kan fungera som ett första steg i Meriteringsprogrammet Arete.

I FA erbjuds lärare som huvudmannen valt ut möjlighet att arbeta fram en meritportfölj som tydligt visar lärarens yrkesskicklighet. Även MA är utformat för att kunna kvalificera för karriärtjänster, men detta är ett fördjupat meriteringsprogram med mer tid för reflektion och mer omfattande portföljarbete. Aretemeriterade lärare får ett självständigt meriteringsbevis som ger goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden, det vill säga mer än en förstelärartjänst.

11. Vad är poängen med att lärare meriterar sig?
Vi ser flera skäl till varför en lärare ska meritera sig. För det första ger meriteringen yrkesskickliga lärare en möjlighet att få ett meriteringsbevis som ger dem både goda argument vid nästa lönesamtal och en stark ställning på arbetsmarknaden. Vi menar att de bästa lärarna ska ha över 40 000 kronor i lön.

Vi anser att lärare som meriterar sig har rätt till ett personligt lönesamtal som bygger på två principer. 1. Lärarens lön ska jämföras med 90:e percentilen för motsvarande lärarkategori hos huvudmannen. 2. Lärarens lön ska jämföras med lönen för andra Aretemeriterade lärare.

För det andra får läraren en unik möjlighet att dokumentera och visa sin yrkesskicklighet. I processen kommer läraren att reflektera över sin praktik och kan därmed vinna nya insikter och erfarenheter. Den kunskap som i läraryrket ofta är ”tyst” kan bli synliggjord och kommunicerbar, vilket kan leda till utveckling för både läraren och kollegorna. Systemet innebär alltså en kompetensutveckling för läraren som deltar.

För det tredje får läraren möjlighet att komma i kontakt med andra yrkesskickliga lärare med intresse för att utveckla undervisning och verksamhet. Det ges möjlighet att ingå i olika nätverk som kan ge bestående kontakter och erfarenhetsutbyten.

Meriteringsprogrammet ska inte förväxlas med karriärtjänster för lärare som exempelvis lärarcoacher eller förstelärare, men meriteringen utformas för att kunna kvalificera för karriärtjänster. Det gör
att de flesta som meriteras antagligen kommer få en karriärtjänst.

12. Vem betalar för lärarnas meritering?
Det gör huvudmannen. Några huvudmän låter läraren betala en liten del av summan själva men den dominerande delen betalas i samtliga fall av huvudmannen.

13. Hur mycket betalar huvudmännen för att en lärare ska få vara med?
Priset beror bland annat på antalet deltagare per huvudman.

14. Vad mer exakt är det huvudmännen betalar för?
Huvudmännen betalat Arete för att administrera, driva och samordna den verksamhet och de oberoende organ som krävs för att meriteringsprogrammet ska hålla hög kvalitet, vara oberoende från enskilda arbetsgivare och garantera deltagande lärare likvärdig behandling. Den största delen av summan går till gransknings- och examinationsprocesser.

15. Vilka huvudmän är med i detta?
Här är de huvudmän vi för närvarande samarbetar med.

16. Varför är just dessa huvudmän med?
Kunskapsskolan, Nacka kommun och Utbildningsförvaltningen Stockholms stad var med från början och utvecklade meriteringssystemet. Andra huvudmän har blivit inbjudna och gått med efter hand.

17. Varför ska ett privat företag meritera lärare? Är inte detta något som staten eller kommunerna borde göra själva?
Det har inte funnits något system för att meritera lärare. Ett antal huvudmän tog ett initiativ för att utveckla ett system med hög kvalitet. Meriteringsprogrammet Arete har vuxit fram i samarbete mellan huvudmännen. För att hantera systemet har Skolporten skapat ett dotterföretag, Arete Akademi, som administrerar och driver arbetet med Meriteringsprogrammet Arete.

18. Hur väljs lärarna ut?
Det gör huvudmännen. En förutsättning för att delta är dels lärarexamen och fyra års yrkeserfarenhet, dels att läraren blir antagen till sin huvudmans incitamentsprogram.

19. Kan en lärare anmäla sig själv?
Ja. Men det är huvudmannen som bestämmer om de vill betala för lärarens meritering.

20. Får lärarna använda betald arbetstid till detta?
Det är en fråga mellan huvudmännen och lärarna. Det hanteras olika på olika ställen.

21. Hur kan Arete säkerställa att det görs en korrekt bedömning av lärarnas yrkesskicklighet?
I enlighet med internationell standard har Arete ett självständigt Meriteringsråd som har till uppgift att säkerställa att examinationen av deltagarnas meritportföljer sker på ett oberoende, transparent och likvärdigt sätt. Meriteringsrådet består av tre personer som utser examinatorer, följer verksamheten och beslutar vid eventuella besvär från deltagare mot examinators beslut. Meriteringsprogrammets examinatorsgrupp består av tio deltagare. Det är de som gemensamt har det självständiga uppdraget att besluta i examinationsfrågan.

22. Hur hänger den här meriteringen ihop med lärarlegitimationen?
Det är två helt olika saker. Meriteringsprogrammet Arete är en strukturerad och oberoende metod att lyfta yrkesskickliga lärare. Lärarlegitimation är en yrkeslegitimation som behövs för att få bedriva undervisning och betygsättning i grundskola och gymnasium. Lärarlegitimation är en förutsättning för att delta i meriteringsprogrammet.

23. Vilken forskning ligger till grund för meriteringen?
I forskningsinramningen ”Meriteringssystemets vetenskapliga grund” ger Cristina Robertsson, fd. forskningsstrateg i Jönköping, dels en övergripande genomgång av vad som enligt forskning utmärker skickliga lärare, dels ett förtydligande av vilket forskningsstöd som finns för Aretes respektive aspekter. Här kan du ladda ner forskningsinramningen.

Många forskningskällor med mera har haft betydelse för urvalet av meriteringsprogrammets sju yrkesaspekter. Några exempel är Alexander, Barber, Bill & Melinda Gates Foundation, Nordenbo, Hattie och Åman. Här finns de viktigaste referenserna listade.

24. Vad säger forskningen om yrkesskickliga lärare?
Sannolikt finns det en intention i skickliga lärares arbete, som grundas i en djup förståelse för vad det innebär att vara lärare. Det verkar också vara viktigt att läraren har tillgång till många olika former av strategier, verktyg och metoder samt att de har god verbal förmåga för att kunna presentera, motivera och engagera.

Utmärkande för riktigt skickliga lärare är bland annat:

  •       att de fokuserar på vad som är väsentligt i undervisningen och håller den orienterad mot uppgiften.
  •       att de situationsanpassar sin undervisning. De har tillgång till en bred repertoar av undervisningsmetoder och kunskaper.
  •       att de organiserar lärandet både utifrån grupp- och individperspektiv. Samtidigt som de ofta undervisar klassen som helhet.
  •       att de ger relevant feedback och att de noggrant följer upp och övervakar elevernas lärande.

25. Ni säger att meriteringssystemet är ett från arbetsgivaren fristående bevis på lärarens yrkesskicklighet. Hur hänger det ihop med att arbetsgivaren betalar för meriteringen och dessutom har varit med och utvecklat den?
I enlighet med internationell standard har Arete ett fullständigt självständigt Meriteringsråd som har till uppgift att säkerställa att examinationen av deltagarnas meritportföljer sker på ett oberoende, transparent och likvärdigt sätt. Meriteringsrådet består av tre personer som utser examinatorer, följer verksamheten och beslutar vid eventuella besvär från deltagare mot examinators beslut.

Meriteringsprogrammets examinatorsgrupp har det självständiga uppdraget att besluta i examinationsfrågan.

26. Forskning visar att det är mycket svårt att bedöma undervisningens kvalitet, hur har ni övervunnit dessa mätproblem?
Arete har utifrån forskning ringat in sju aspekter på yrkesskicklighet för lärare. Utifrån dessa aspekter bedömer vi den meritportfölj som läraren arbetar med och lämnar in.

27. Vad händer om man blir underkänd?
Underkänd är det ingen som blir. Om läraren inte lyckats visa tillräckligt starka bevis på sin yrkesskicklighet får han/hon en återkoppling som stöttar den professionella utvecklingen. Antingen kan läraren då snabbt komplettera det som fattas eller redan under nästa program komplettera och lämna in en meritportfölj med god bevisning.

Under två veckor efter det att läraren fått besked om hur meritportföljen bedömts, har han/hon möjlighet att besvära sig mot examinatorsgruppens beslut. Eventuella besvär hanteras av Meriteringsrådet.

28. Hur länge är meriteringen giltig?
Aretemeriteringens giltighetstid är fem år. Efter denna tid kommer en något förenklad process kunna leda till förlängning av meriteringen.

29. Vad händer när lärarna är meriterade? Får de en ny tjänst? En annan titel?
Vilket jobb lärarna får kan inte Arete ha inflytande över. Det kommer se olika ut hos olika huvudmän.
Meriteringsprogrammet ska inte förväxlas med karriärtjänster för lärare som exempelvis lärarcoacher eller förstelärare, men meriteringen utformas för att kunna kvalificera för karriärtjänster.

30. Är en Aretemeriterad lärare garanterat högre lön av sin arbetsgivare?
Nej, men de lärare som meriterar sig bör enligt Arete ha rätt till ett personligt lönesamtal som bygger på två principer. 1. Lärarens lön ska jämföras med 90e percentiläraren hos huvudmannen. 2. Lärarens lön ska jämföras med lönen för andra Aretemeriterade lärare.

OM ARETES FÖRSTELÄRARMERITERING (FA)

31. Vad innebär Aretes Förstelärarmeritering?
Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare som huvudmannen har valt ut möjlighet att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer. Läs mer här.

32. Hur kan huvudmän ha nytta av Aretes Förstelärarmeritering?
Arete Meritering erbjuder en serie tjänster som underlättar genomförandet av förstelärarreformen för huvudmän. Kontakta oss gärna om du vill vet mer om tjänsterna.

33. Hur hänger Förstelärarmeriteringen ihop med Meriteringsprogrammet Arete?
Meriteringsprogrammet Arete (MA) sträcker sig över sex månader, medan Förstelärarmeritering Arete (FA) är ett kortare sexveckorsprogram. Programmen är utformade så att förstelärarmeriteringen kan fungera som ett första steg i Meriteringsprogrammet Arete.

I FA erbjuds lärare som huvudmannen valt ut möjlighet att arbeta fram en meritportfölj som tydligt visar lärarens yrkesskicklighet. Även MA är utformat för att kunna kvalificera för karriärtjänster, men detta är ett fördjupat meriteringsprogram med mer tid för reflektion och mer omfattande portföljarbete. Aretemeriterade lärare får ett självständigt meriteringsbevis som ger goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden, det vill säga mer än en förstelärartjänst.