Arete Akademis personuppgiftspolicy

Personuppgifter är uppgifter genom vilka vi direkt eller indirekt kan identifiera dig, t.ex. ditt namn, din e-post eller ditt telefonnummer.  Allt vi gör med dina personuppgifter räknas enligt tillämpliga lagar som behandling, exempelvis insamling, registrering, lagring, bearbetning och radering.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Arete Akademi hanterar olika personuppgifter beroende på vilka av våra tjänster du använder. Exempel på sådana personuppgifter är e-post, adress, telefonnummer och personnummer.

Vad används uppgifterna till?

För att vi ska få behandla dina personuppgifter måste vi ha stöd i lag, så kallad rättslig grund.

De behandlingar av personuppgifter som vi utför, stöder vi på följande rättsliga grunder:

  1.     Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att ingå eller fullgöra ett avtal med dig.
  2.     Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse, t.ex. att spara personuppgifter för bokföringsändamål.
  3.     Vi bedömer, efter en så kallad intresseavvägning, att våra intressen av att få behandla dina personuppgifter väger tyngre än din rätt till integritetsskydd.
  4.     Du har givit ditt uttryckliga samtycke till behandlingen, t.ex. om du anmäler dig till ett av våra nyhetsbrev. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke. Viktigt att notera är att om du återkallar ditt samtycke, kanske vi inte kan fortsätta att tillhandahålla dina tjänster på samma sätt som tidigare.

För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster och produkter till dig behöver vi behandla och hantera dina personuppgifter. Nedan följer exempel på i vilka tjänster vi behandlar personuppgifter och med vilken rättslig grund vi gör detta.

Deltagande i Aretes meriteringsprogram

För att hantera din medverkan i våra meriteringsprogram och administrera den färdiga meriteringen behandlar vi de personuppgifter som du eller din arbetsgivare tillhandahåller inom ramen för meriteringsarbetet. Innehållet i din meritportfölj kan komma att göras tillgängligt för forskningsändamål, enligt forskningsetiska principer.

Rättslig grund: Avtal

Publicering på webbplats

På vår webbplats www.areteakademi.se kan vi publicera personuppgifter. I sådana fall begär vi samtycke. Vi kommer eventuellt publicera en förteckning över utfärdade och giltiga meriteringsbevis, med uppgift om namn, lärarkategori, undervisningsämnen, skola och skolhuvudman på alla meriterade deltagare. I det fallet förlitar vi oss på avtal.

Rättslig grund: Samtycke och avtal

Andra tjänster

Om du använder någon av våra andra tjänster (ElevA, observationsprotokoll, m.m.) eller går webbkursen Rättssäker betygssättning behandlar vi dina personuppgifter för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal med dig. Vi behöver även behandla dina personuppgifter för att kunna fakturera dig enligt avtalet och behandlar dina personuppgifter enligt bokföringslagen.

Rättslig grund: Avtal och Rättslig förpliktelse

Konsulter

Om du arbetar som konsult för Arete och t.ex. genomför observationer för vår räkning hanterar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal med dig. Dessutom behandlar vi personuppgifter i enlighet med bokföringslagens krav.

Rättslig grund: Avtal

Kundkontakter

Om du är kontaktperson hos en kund som köper tjänster av oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra våra åtaganden enligt avtal och i enlighet med bokföringslagens krav. Vi behandlar även dina personuppgifter om du är kontaktperson på ett företag som har visat intresse för att köpa tjänster av oss.

Rättslig grund: Avtal och Berättigat intresse

Vårt berättigade intresse att kontakta dig i samband med visat intresse att köpa tjänster är att kunna skapa en kundrelation med dig.

Direktmarknadsföring & utveckling av tjänster

Vi behandlar personuppgifter för att kunna marknadsföra våra produkter och tjänster direkt till dig. För att bli bättre på att förstå våra kunders behov kan vi komma att sammanställa statistik. Vi behandlar också personuppgifter för att förbättra och utveckla våra erbjudanden till dig samt för att utveckla våra interna processer.

Rättslig grund: Berättigat intresse och samtycke

Vårt berättigade intresse för behandling av personuppgifter för direktmarknadsföring är att vi ska kunna marknadsföra nya eller befintliga tjänster, i enlighet med beaktandesatserna till Dataskyddsförordningen, artikel 47. Vårt berättigade intresse för statistisk behandling är att vi behöver ha ett systematiskt arbete med att utveckla våra tjänster och produkter för att långsiktigt kunna tillgodose befintliga kunders och marknadens behov av utveckling.

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi samlar främst in personuppgifter i samband med att du deltar i ett av våra meriteringsprogram eller använder någon av våra andra tjänster. Primärt får vi dina personuppgifter via vår webbsida eller www.areteportfolj.se, eller genom att du eller din arbetsgivare lämnar dem till oss via e-post eller telefon.

Vi samlar in uppgifter genom att våra webbsidor använder cookies som samlar in information från din webbläsare för att ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt. Vi samlar också in besöksstatistik i våra digitala kanaler.  

Så länge sparas uppgifterna

Eftersom de uppgifter som vi behandlar har samlats in för olika syften, sparas de också under olika lång tid. Huvudregeln är att vi sparar personuppgifterna så länge vi behöver dem för att uppfylla avtal och leverera de tjänster du har beställt. När ett avtals har löpt ut raderar eller pseudonymiserar vi personuppgifterna i de system som används för att stödja avtalsförhållandet. Däremot kan personuppgifter ligga kvar i andra system, t.ex. fakturasystemet, eftersom vi där behöver spara dem längre för att kunna uppfylla bokföringslagens krav. Vi gallrar personuppgifter kontinuerligt.

Uppgifter från deltagare i Aretes meriteringsprogram lagras i sju år för att vi ska ha möjlighet att uppfylla programmens villkor och avtal med huvudmän. Därefter bevaras enbart en förteckning över meriterade deltagare med namn, personnummer och giltighetstid på meriteringen för att säkerställa att vi vet vilka personer som är eller har varit meriterade i något av Aretes program.

Till vem lämnas uppgifterna ut?

I vissa situationer delar vi dina personuppgifter med andra. Vi lämnar enbart ut uppgifter om det krävs för att utföra den behandling av personuppgifter som vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och uppfylla avtal. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare till andra.

Leverantörer och andra personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning.

Vi anlitar flera olika leverantörer och andra personuppgiftsbiträden för att vi ska kunna tillhandahålla och utveckla våra produkter och tjänster, exempelvis vid utskick av e-post, fakturering, datalagring och kundhantering.

När vi använder oss av leverantörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, tecknar vi alltid personuppgiftsbiträdesavtal med leverantören eller säkerställer att de uppfyller internationella säkerhetsstandarder godkända av EU.

Överföring till leverantörer i tredje land

Ibland behöver vi överföra dina personuppgifter till leverantörer som har hela eller delar av sin verksamhet utanför EU/EES, så kallat ”tredje land”. Vi ser alltid till att leverantören förbinder sig att följa de bestämmelser som EU-kommissionen har godkänt beträffande skydd för den personliga integriteten. Om du vill läsa mer om överföring till tredje land, finns det bra information på Datainspektionens hemsida.

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om hur vi behandlar dina personuppgifter. Sådan information får du i här men du kan också kontakta oss med frågor. Du har även andra rättigheter i relation till dina personuppgifter. Du kan t.ex. påverka vår behandling genom att begära rättelse, radering och begränsning. Du har även rätt att invända mot viss behandling som vi utför samt begära ut dina personuppgifter eller begära att de flyttas.

Du kan läsa mer om respektive rättighet här.

Om du anser att vi behandlar dina personuppgifter i strid med gällande integritetsskyddsregler bör du anmäla detta till oss så fort som möjligt. Du kan även vända dig direkt till Datainspektionen och lämna in ditt klagomål. Om du har lidit skada på grund av att dina personuppgifter har behandlats i strid med gällande integritetsskyddsregler kan du ha rätt till skadestånd. I sådana fall kan du, efter en skriftlig begäran, begära skadestånd från oss eller väcka skadeståndstalan i domstol.

Personuppgiftsansvarig

Arete Akademi AB är personuppgiftsansvarig och ansvarar för de personuppgifter som behandlas under varumärket Arete Akademi. Vi bestämmer för vilka ändamål behandlingen sker och hur den går till. Vi bestämmer även hur personuppgifter behandlas när vi använder oss av underleverantörer.

Kontakta oss:  info@areteakademi.se