Välj en sida

Leif Davidsson

Leif Davidsson är ledamot i Aretes Meriteringsråd och vill bidra med sina erfarenheter för att stärka läraryrket.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en lärar- och skolledarbakgrund men sedan 80-talets början har jag varit verksam på SÖ, Skolverket och Utbildningsdepartementet, bland annat som överdirektör och departementsråd. Jag har ägnat mig åt den statliga styrningen och har arbetat med kurs- och läroplaner och betygskriterier. Ett av mina senaste uppdrag var som särskild utredare för grundskolans mål och kunskapskrav, som ledde fram till den läroplan som finns i grundskolan i dag. I grunden handlar det om att ge lärare tydliga styrdokument som skapar likvärdighet i skolan.

Vilken roll har du i Arete?
– Jag är med i Meriteringsrådet som leds av Lars Flink. Jag kanske blev utvald till det uppdraget främst på grund av mina erfarenheter av statlig förvaltning.

Vad var det som lockade med det uppdraget?
– Jag är numera pensionär och det är roligt att fortfarande ha en anknytning till frågor som jag har varit sysselsatt med under hela mitt yrkesliv. Men utöver det var det den allmänna debatten. Lärarjobbet har tillåtits bli degraderat. När jag var verksam som matematik- och fysiklärare upplevde jag aldrig det. Nu är alla – politiker, föräldrar, journalister med flera – inne och har synpunkter på hur undervisningen ska göras. Arete fokuserar på lärarnas kärnverksamhet – nämligen att se till att alla elever lär sig saker och når kunskapskraven. För det krävs kunskap och skicklighet hos läraren. Bra lärare måste även få bättre lön. Inom både Skolverket och Utbildningsdepartementet får skickliga medarbetare högre lön, varför ska inte lärare omfattas av samma förmåner?

Vad hoppas du kunna bidra med?
– Att bland annat medverka till att kvalitetssäkra verksamheten i Meriteringsrådet.