Välj en sida

Vill ni höja kvaliteten i förskolan och statusen på förskollärare i er kommun? I Meriteringsprogrammet Arete kan förskollärare dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem.

Med Meriteringsprogrammet Arete erbjuds särskilt yrkesskickliga förskollärare bland annat:

  • En chans att systematiskt reflektera över sin praktik och därmed vinna nya insikter.
  • En strukturerad metod att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj.
  • Oberoende och professionell examinationsbedömning av meritportföljen.

Läs mer om innehållet i meriteringsprogrammet och boka plats här.

 

Vad utmärker en särskilt yrkesskicklig lärare i förskolan?

En särskilt yrkesskicklig förskollärare ska bland annat kunna visa på sin förmåga att planera för sammanhang och förståelse, ge barnen möjlighet till delaktighet och inflytande samt skapa ett tillåtande utforskande klimat som bidrar till barns och kollegors utveckling och lärande.

I meriteringsprogrammet ingår det fyra olika bedömningsområden där pedagoger ska visa på sin yrkesskicklighet för att bli Aretemeriterad:

  1. Kunskapsresultat
  2. Undervisning och lärande
  3. Barnens perspektiv
  4. Värna alla barns rätt till god undervisning

Vill du veta mer och bli kontaktad av oss?

Historik och anpassningar

När Meriteringsprogrammet Arete startade för fem år sedan vände det sig i första hand till lärare i grundskolans år 7-9. Med tiden har programmet utvecklats och anpassats för lärare i övriga årskurser. De senaste två åren har även lärare i förskolan deltagit.

Undervisning i förskolan skiljer sig till viss del från undervisning i övriga skolformer, men kanske inte så mycket som man kan tro. Innehåll och upplägg i programmet är därför i det stora hela lika för lärare i förskolan som i övriga skolformer. Vissa anpassningar för deltagande förskollärare har ändå gjorts, till exempel finns ett annat observationsprotokoll för undervisning av de yngre barnen, några av granskningsfrågorna och en del av evidensen är också anpassade till förskolan.

Styrning av förskolans kvalitet

En del av programmet handlar om att visa hur undervisningen planeras, hur mål för undervisning sätts upp och hur bedömningar görs av om barnen lärt sig det som planerats. I programmet ska förskolläraren även visa hur han/hon använder bedömningen av barnens kunskaper för att utveckla sin undervisning. Det här arbetet och information som framkommer kan användas av hela förskolan för att avgöra hur kvaliteten på förskolan kan utvecklas och om riktade insatser behövs.  Innehåll och struktur i Meriteringsprogrammet kan stödja förskolor att utveckla sitt systematiska kvalitetsarbete när det handlar om undervisning, barns utveckling och lärande.

I Skolinspektionens rapport från november 2017 kan du läsa mer om att utveckla kvaliteten i förskolan, ”Huvudmannens styrning och ledning av förskolans kvalitet”

Hallå där Ann Sundman Brott…

– Precis som många andra så har jag frågat mig när det blir förskollärarnas tur. Nu när Aretes andra meriteringsprogram har kommit igång ordentligt så känns det rätt i tiden att starta upp arbetet med ett motsvarande program för förskollärare.

Vad har du för bakgrund?
– Jag har en bakgrund som förskollärare, förskolechef och biträdande rektor. När jag inte projektleder detta så arbetar jag som förskolestrateg i Nacka kommun. Eftersom Nacka har samarbetat med Arete kring lärarmeriteringen så kändes det naturligt att bli projektledare för satsningen på förskollärare när jag blev tillfrågad.

Ann Sundman Brott

Ann Sundman Brott

Förskolestrateg

 

 

Hur har responsen varit hos huvudmännen?
– Huvudmännen har generellt varit positiva. Många huvudmän brottas med frågor om hur man ska skapa karriärtjänster i förskolan och hur de kan hjälpa förskollärare att visa sin kompetens. Vi har också fått väldigt positiv respons från förskolechefer och inte minst från förskollärarna själva. Många tycker att det är dags för förskollärarna!

Hur kommer meriteringsprogrammet för förskollärare att skilja sig från det som riktar sig till lärare?
– Jag tror att grundstrukturen i programmet för förskollärare kommer att likna det för lärare, med en kompetensprofil och en evidensportfölj. Skillnaden blir innehållet. Förskolans läroplan ser ju annorlunda ut med ett vidare uppdrag som gäller både omsorg, fostran och lärande. Sedan kan det nog bli annorlunda när man ska försöka visa på resultat eftersom förskolan bara har strävansmål. Man får hitta andra metoder, till exempel pedagogisk dokumentation.

Fredrika Fredmark 18 november 2013