Välj en sida

INGA UPPSTARTER PLANERADE

Kommande starter

Ingen uppstart av FA är planerad för tillfället, kontakta oss för mer information.

Arete Meritering erbjuder en serie tjänster som underlättar genomförandet av förstelärarreformen samt stärker legitimiteten hos förstelärare.

I Förstelärarmeritering Arete erbjuds lärare som huvudmannen valt ut möjlighet att med hjälp av beprövade verktyg arbeta fram en meritmapp som tydligt visar lärarens förstelärarkvalifikationer. Meriteringen sträcker sig över sex veckor.

 

Fyra verktyg som stöd

  • Mallar för rektors vitsord
  • Protokoll för lektionsobservationer
  • Resultat från elevenkäter
  • Stöd för att skriva en argumenterande text

För vem?

Programmet är för lärare som med hjälp av beprövade verktyg vill arbeta fram en meritmapp som tydligt visar förstelärarkvalifikationer.

  • Erfarenhet som lärare
  • Vilja att utvecklas som lärare

Omfattning

Förstelärarmeritering Arete sträcker sig över sex veckor. Du arbetar under perioden med att bygga din meritportfölj genom att samla bevis, beskriva och argumentera.

Avslutat program

FA 37
Uppstart: 11 eller 18 januari 2019
Inlämning: 4 mars 2019
Besked: 11 april 2019

Programmet stärker dig i rollen som förstelärare. Se det som en början på ett spännande utvecklingsuppdrag!

Robert Edström

Programledare, Aretemeriterad lärare, Kärrtorps gymnasium

%

Tycker att programmet är lärorikt och utvecklande

%

Anser att programmet stärkt dem i sin lärarroll

Programmets innehåll

4 verktyg

Vitsord
Rektor bör ha god inblick i lärarens yrkesutövning. Han/hon ska därför gå i god för lärarens förmåga att förbättra elevernas studieresultat och intresse för att utveckla undervisningen. Rektor ska också informera om hur han/hon skaffat sig kunskap om lärarens skicklighet.

Protokoll från lektionsobservationer
Genom fyra lektionsobservationer får läraren möjlighet att visa vad som händer i klassrummet. Två lektionsobservationer genomförs av rektor, ytterligare två av en oberoende observatör som är utbildad av Arete. Som stöd för observationerna tillhandahåller vi ett särskilt observationsprotokoll.

Resultat från elevenkäter
Arete Meritering tillhandahåller enkäter och instruktion för genomförande. Vår erfarenhet visar att elevers värdering av sin undervisningssituation kan påverkas av tillfälliga händelser. Det är därför viktigt att minst två elevenkäter genomförs. Det är rektor som ansvarar för enkäternas genomförande. Elevenkäterna ger underlag till resonemang som läraren kan problematisera och kommentera i den argumenterande texten.

Argumenterande text
Under arbetet med meritmappen ska läraren skriva en argumenterande text i vilken hon/han ska argumentera för sin yrkesskicklighet. I den argumenterande texten sätter läraren evidensen i en kontext, men själva skrivandet av texten bör också betraktas som ett viktigt reflektionstillfälle. Förstelärarmeriteringen innebär både en möjlighet att visa sin skicklighet och ett tillfälle att få syn på och utvecklas sin yrkespraktik.

Meritmappen byggs upp i webbstödet Areteportfölj.

Bedömningsarbete

Hela portföljen överlämnas sedan till Arete för bedömning. Våra bedömargrupper består av meriterade lärare, rektorer och utvecklingsledare från olika huvudmän. Hela processen övervakas av Aretes Meriteringsråd.

För att säkerställa en oberoende bedömning och undvika risk för jäv avpersonifieras varje lärares portfölj före bedömning.

Beslut

Läraren får därefter besked om han/hon blivit meriterad eller inte. Om läraren inte lyckats visa tillräckligt starka bevis för sin yrkesskicklighet erbjuder Arete en möjlighet till att komplettera meritportföljen. Om väsentliga delar ännu inte visats kan läraren lämna in en ny vid ett senare inlämningstillfälle.

Besvär och klagomål

Deltagande lärare har möjlighet att besvära sig mot examinatorsgruppens eller bedömargruppernas beslut under två veckor efter att beskedet om hur meritportföljen/meritmappen bedömts delgivits dem. Eventuella besvär hanteras av Meriteringsrådet.

Här finns mer utförlig information om hur besvär och klagomål ställs, samt en länk till anmälan:
Information om besvär och klagomål
Anmäl besvär/klagomål 

Har du frågor om Förstelärarmeritering Arete?

Vänd dig då till:
Ebba Reinolf
ebba.reinolf@areteakademi.se