Välj en sida

Kommande starter

Ingen uppstart av MA är planerad för tillfället, kontakta oss för mer information.

Vill ni höja kvalitén och statusen på läraryrket i er kommun? Arete Meritering ger lärare en möjlighet att dokumentera och synliggöra sin yrkesskicklighet och få den bedömd i ett meriteringssystem. En lärare som fått sin yrkesskicklighet bedömd kan använda denna merit vid ansökan till ens tjänst som t ex utvecklingspedagog, förstelärare, lektor eller annan tjänst där särskild yrkesskicklighet krävs. Meriteringssystemet garanterar att likvärdiga bedömningar görs och ger en möjlighet för lärare att på ett strukturerat sätt reflektera kring sina kunskaper och sin praktik. Meriteringssystemet är grundat i relevant forskning.

 

Med Meriteringsprogrammet Arete erbjuds särskilt yrkesskickliga lärare:

 • En chans att systematiskt reflektera över sin praktik och därmed vinna nya insikter.
 • Kontakt med andra lärare med intresse för att utveckla undervisningen.
 • En strukturerad metod att dokumentera sin yrkesskicklighet i en meritportfölj.
 • Oberoende och professionell examinationsbedömning av meritportföljen.
 • Ett självständigt bevis för yrkesskicklighet som ger erkänsla och som respekteras av arbetsgivare, kollegor, elever och föräldrar.
 • Goda argument vid nästa lönesamtal och en starkare ställning på arbetsmarknaden

För vem?

För att bli skicklig krävs både utbildning och erfarenhet. Därför riktar sig Meriteringsprogrammet Arete till den som har lärarexamen (lärarlegitimation) och som har arbetat som lärare i förskola,  grundskola eller gymnasium i minst fyra år.

 • Erfarenhet som lärare
 • Vilja att utvecklas som lärare

Omfattning

Meriteringsprogrammet Arete sträcker sig över sex månader. Du arbetar under perioden med att bygga din meritportfölj genom att samla bevis, beskriva och argumentera.

Avslutat program

MA 19 Vår
Start:  7 september 2018
Inlämning: 28 januari 2019
Besked: 28 mars 2019

 

Programmet gav mig kunskap och insikter i vad som fungerade väl och vad jag behövde arbeta vidare med i undervisningen.

Robert Edström

Programledare, Aretemeriterad lärare, Kärrtorps gymnasium

%

Tycker att programmet är lärorikt och utvecklande

%

Anser att programmet stärkt dem i sin lärarroll

Programmets innehåll

Sju aspekter av yrkesskicklighet

Meriteringsprogrammet Arete (MA) bygger på sju aspekter av yrkesskicklighet. Exempelvis menar vi att yrkesskickliga lärare planerar för sammanhang och förståelse, ger eleverna meningsfull återkoppling och skapar ett tillåtande klassrumsklimat. Lärare som deltar i Meriteringsprogrammet Arete ska också visa att arbetet leder till goda kunskapsresultat hos eleverna. Utgångspunkten för de sju aspekterna är att den yrkesskicklige lärarens praktik präglas av kunskap, engagemang och reflektion. Läs om Aretes aspekter här.

Fyra bedömningsområden

Praktiskt går meriteringen till så att läraren – utifrån fyra bedömningsområden (A,B,C,D) – bygger upp en portfölj med olika former av dokument. Bland dokumenten finns evidens som erbjuds av Arete, bland annat resultat från elevenkäter, observationsprotokoll från en oberoende klassrumsobservatör och rektors vitsord. Läraren kan även komplettera portföljen med exempelvis videodokumentation, statistik, och pedagogiska planeringar.

Bedömningsområde               Aspekt
A                                                         1
B                                                         2,3 och 4
C                                                         5 och 6
D                                                         7

Meritportföljen ska också innehålla fyra argumenterande texter där läraren argumenterar för sin yrkesskicklighet i förhållande till de sju aspekterna. De argumenterande texterna ska motivera och sätta in evidensen i ett sammanhang där kvaliteten i arbetet tydligt framgår.

Granskning av meritportföljen

När meritportföljen lämnats in vidtar Aretes granskningsarbete. Var och en av aspekttexterna bedöms då av oberoende granskare. Hela portföljen med samtliga bifogade granskningsprotokoll överlämnas till en av Aretes examinatorer som ser till helheten och väger samman bedömningen av de olika delarna. Om läraren inte lyckats visa tillräckligt starka bevis för sin yrkesskicklighet ges en återkoppling som stöttar den professionella utvecklingen. Antingen kan läraren då snabbt komplettera det som fattas eller redan under nästa program komplettera och lämna in en meritportfölj med god bevisning.

Besvär och klagomål

Deltagande lärare har möjlighet att besvära sig mot examinatorsgruppens eller bedömargruppernas beslut under två veckor efter att beskedet om hur meritportföljen/meritmappen bedömts delgivits dem. Eventuella besvär hanteras av Meriteringsrådet.

Information om hur och vart besvär ställs, samt en länk till anmälan:
Information om besvär och klagomål
Anmäl besvär/klagomål 

Giltighetstid

Aretemeriteringens giltighetstid är fem år. Efter denna tid kommer en något förenklad process att leda till förlängning av meriteringen.

Examinatorsgrupp

Meriteringsprogrammets examinatorsgrupp har det självständiga uppdraget att besluta i examinationsfrågan.

Ordförande

 • Björn Söderqvist, fil. Dr., rektor i Nacka kommun

Övriga examinatorer

 • Pernilla Brorsson, Global Curriculum and Portal Manager, Kunskapsskolan Education
 • Maria Gustafsson, Aretemeriterad lärare, Björnekullaskolan, Åstorps kommun
 • Karin Hansson, Aretemeriterad förstelärare, Nyvångs skola, Åstorps kommun
 • Christian Olsson, Projektchef och fil. Dr., Landskrona stad
 • Pär Wohlin, lektor på Viktor Rydberg Gymnasium, Stockholm

Tidigare medlemmar av examinatorsgruppen:

 • Cristina Robertson, forskningsstrateg i Jönköpings kommun och Projektledare VR, Skolforskningsinstitutet.
 • Paulina Narkaj Adolfsson, förskoleutvecklare, licentiand på MAH, Ängelholms kommun
 • Lisa Eklöv, Aretemeriterad lärare, Kärrtorps gymnasium, Stockholm stad
 • Petter Enlund, Aretemeriterad lärare och Projekt- & utvecklingsledare, Kunskapsskolan
 • Johanna Fredman, Aretemeriterad förstelärare, Alviksskolan, Stockholms stad

Har du frågor om Meriteringsprogrammet Arete?

Vänd dig då till:
Ebba Reinolf
ebba.reinolf@areteakademi.se